Hướng dẫn chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024? Thời gian kiểm kê đất đai năm 2024?

0
250
Công tác kiểm kê đất đai năm 2024 được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thế nào? Khi nào kiểm kê đất đai năm 2024 cấp xã?
Mục lục bài viết
  • Hướng dẫn kiểm kê đất đai năm 2024
  • Kiểm kê đất đai là gì? Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kiểm kê đất đai năm 2024 (Hình từ internet)

Hướng dẫn kiểm kê đất đai năm 2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 9344/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 02/11/2023 về thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024.

Theo đó, đối với công tác kiểm kê đất đai năm 2024:

(1) Chỉ đạo xây dựng phương án kiểm kê đất đai năm 2024 với các nội dung như sau:

– Về thời gian thực hiện: Việc kiểm kê đất đai năm 2024 cấp xã được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2024; thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT.

– Về nội dung kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, đồng thời đối với các địa phương có sân golf, cảng hàng không, sân bay bổ sung nội dung kiểm kê chuyên đề việc quản lý, sử dụng của các loại đất đó.

– Về phương pháp kiểm kê đất đai: thực hiện theo quy định của Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, trong đó lưu ý đối với các địa bàn đã đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính từ năm 2020 đến thời điểm kiểm kê đất đai thì phải sử dụng bản đồ này để biên tập bản đồ nền phục vụ cho điều tra kiểm kê.

– Về dự toán kinh phí: định mức cho công tác kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; về lập dự toán thực hiện theo quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

– Rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và việc thống kê đất đai các năm 2020, 2021, 2022, 2023 để xác định những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024.

(2) Bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024.

(3) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc chuẩn bị tổ chức thực hiện kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn.

Kiểm kê đất đai là gì? Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai

Theo Luật Đất đai 2013, kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê.

Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT như sau:

– Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9.

– Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được quy định như sau:

(1) Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm kiểm kê (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31 tháng 12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 16 tháng 01 của năm sau;

(2) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 3 của năm sau;

(3) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 4 của năm sau;

(4) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 6 của năm sau;

(5) Thời gian thực hiện quy định tại các khoản (2), (3) nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì việc nộp báo cáo kết quả được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

– Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.